Mobiliojo darbo su jaunimu projektas „MOBILIAI 2021“ – skirtas 13-29 m. jaunuoliams gyvenantiems Kupiškio r. savivaldybės kaimiškose vietovėse. Vietovės pasirinktos tos pačios kaip ir 2020 m. projekto įgyvendinimui: Subačius (Subačiaus sen.), Šimonys (Šimonių sen.), Skapiškis (Skapiškio sen.), Rudiliai (Noriūnų sen.) ir projekto vykdytojai dirbs vadovaudamiesi mobiliojo darbo su jaunimu principais: atvirumo, prieinamumo, savanoriškumo, aktyvaus dalyvavimo, orientavimosi į žmonių socialinius poreikius.
Tikslas – sudaryti sąlygas jaunimo, gyvenančio kaimiškose vietovėse, laisvalaikio užimtumo didinimui, saviugdos skatinimui, socialinės integracijos didinimui ir įgalinimui į vietos bendruomenėse vykstančius procesus.
Uždaviniai:

 1. Sudaryti galimybes jauniems žmonėms įsitraukti į saviugdos ir pažinimo procesus,
  turiningai leisti laisvalaikį ir įgalinti į vietos bendruomenių socialinį bei kultūrinį gyvenimą.
 2. Įtraukti į projekto veiklas socialiai neaktyvius, socialinę atskirtį patiriančius jaunuolius skatinant jų socialinę integraciją.
 3. Skatinti tarpsektorinį ir tarpžinybinį bendradarbiavimą su įstaigomis, organizacijomis, projekto pareiškėju ir vietos bendruomenėmis siekiant padėti spręsti jaunų žmonių problemas, atliepiant poreikius ir skatinant jų iniciatyvas gyvenamojoje aplinkoje.
 4. Organizuoti planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijų, supervizijų ir įsivertinimo veiklas projekto vykdytojams, siekiant suteikti kokybiškas mobiliojo darbo su jaunimu paslaugas.
 5. Stiprinti projekto viešinimą, pasitelkiant socialinius tinklus, medijas, žiniasklaidą ir asmeninius darbuotojų įgūdžius.
  Kiekvienu projekto uždaviniu mūsų komanda spręs problemą ir kurs pridėtinę vertę toje vietovėje. Rūpinsis jaunimo užimtumu, skatins įsitraukimą į saugų laisvalaikio praleidimą ir savanorišką asmeninę saviugdą, atrasti save ir atsakyti į sau kylančis klausimus, padėti integruotis socialiai pažeidžiamai jaunuolių grupei. Lengviausia bus dirbti su tais, kuriuos pažįstame, tačiau auga nauja karta jaunuolių, kurie taip pat susiduria su įvairiais iššūkiais, patiria vienokią ar kitokią atskirtį, nepasitiki savimi, jaučiasi negražūs, galimybes matuoja turimais, svajojamais materialiais dalykais, o ne saviugda. Siekiant didesnės kokybės į projektą planuojama įtraukti 60 unikalių jaunuolių, 120 bendruomenių narių iš 4 vietovių. Detalesni rodikliai nurodyti tolimesnėse paraiškos skiltyse.
  Projekto įgyvendinimo metu reguliariai kiekvieną savaitę bus vykstama į minėtas 4 vietoves teiki mobiliojo darbo paslaugų jaunimui, t.y. kiekvieną pirmadienį—ketvirtadienį. Šiltesniuoju metų laiku bus organizuojamos stovyklos ir patirtiniai žygiai (tikimės, kad nebepatirsime III karantino bangos ar kokių nors panašių situacijų). Penktadieniais bus dirbama su dokumentais, planuojamas ateinančios savaitės darbas, atsiskaitoma projektų vadovui už savaitės darbus, pateikiami protokolai. Penktadieniai, bus ta diena kuomet projekto vykdytojai skirs papildomą dėmesį darbui su bendruomene, tai gali būti sisitikimai, renginio organizavimas, kūrybinės dirbtuvės ir pan. (pvz.: pirmas mėnesio penktadienis skirtas Skapiškio bendruomenei, antrasis – Šimonių ir t.t. Bus sudarytas atskiras grafikas darbui su bendruomene.) Kaip pavyzdį galime išskirti Skapiškio bendruomenę, kurie prašo pakonsultuoti projektinės paraiškos rengimo klausimais. Jau dabar susitarta, kad 2021 m. vasario mėn. Europos solidarumo korpuso jaunimo iniciatyvų projektui bus teikiama paraiška, o iniciatyva skatinti jaunimo bendradarbiavimą su vietos bendruomene pasitelkiant naujas formas apims visas 4 mobiliojo darbo su jaunimu vietoves.
  Projekto „Mobiliai 2021“ viešinimui bus skiriamas didesnis dėmesys, nes 2020 m. vykdydami projektą ir taupydami lėšas, patys išmokome montuoti, maketuoti, kurti logotipus. Ankščiau tai darėme ne taip drąsiai, o karantininės situacijos tik paskatino išmokti dirbti dar labiau įvairesnėmis programomis.