KUPIŠKIO JAUNIMO CENTRAS ĮGYVENDINO MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU PROJEKTĄ – „MOBILIAI 2020“

Kas yra mobilusis darbas ir kodėl jis reikalingas?

Mobilusis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

Jį su jaunimu patogiausia vykdyti iš atviro jaunimo centro arba atvirosios erdvės, rajono savivaldybėse iš didžiausios gyvenvietės. Rajono savivaldybėse galima steigti rajono jaunimo centrą, kuris taip pat teiktų mobilaus darbo su jaunimu paslaugas. Šio centro darbuotojai galėtų teikti mobilias paslaugas, vykstant į įstaigas, įsikūrusias rajone, kurios įsileistų jaunimo darbuotojus ir suteiktų jiems galimybes vykdyti savo veiklą. Svarbu pabrėžti mobiliųjų paslaugų lankstumą, efektyvumą, finansinį ir ugdomąjį aspektą. Svarbu vykdyti mobilų darbą su jaunimu tose seniūnijose, kuriose trūksta darbo su jaunimu paslaugų, miesto dalyse, kuriose nėra jaunimo centrų arba su jaunimu dirbančių organizacijų, tikslinga vykdyti darbą su jaunimu gatvėje, ypač tose seniūnijose, kuriose didesnė jaunuolių koncentracija.

(daugiau informacijos – https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/darbas-su-jaunimu/mobilus-darbas-su-jaunimu)

Mobiliojo darbo su jaunimu plėtojimas Kupiškio rajono savivaldybės kaimiškose vietovėse

Kupiškio jaunimo centras įgyvendino mobiliojo darbo su jaunimu projektą  – „Mobiliai 2020“. Projektas buvo vykdomas 4 kaimiškose Kupiškio rajono savivaldybės vietovėse: Subačiuje, Šimonyse, Skapiškyje ir Rudiliuose ir mobiliojo darbo paslaugos teikiamos – 13-29 metų jaunimui. 2020 m. projekto įgyvendinimui gauta maksimali finansuotina 12 000 eurų suma iš Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir 10 proc. prisidėjimas Kupiškio rajono savivaldybės, kuri priemonių ir veiklų vykdymui skyrė 1200 eurų..

Tikslas – sudaryti sąlygas jaunimo gyvenančio kaimiškose vietovėse, laisvalaikio užimtumo didinimui, saviugdos skatinimui, socialinės integracijos didinimui ir įgalinimui į vietos bendruomenėse vykstančius procesus. Uždaviniai: 1. Sudaryti galimybes jauniems žmonėms įsitraukti į saviugdos ir pažinimo procesus, turiningai leisti laisvalaikį ir įgalinti į vietos bendruomenių socialinį bei kultūrinį gyvenimą. 2. Įtraukti į projekto veiklas socialiai neaktyvius, socialinę atskirtį patiriančius jaunuolius, skatinant jų socialinę integraciją. 3. Skatinti tarpsektorinį ir tarpžinybinį bendradarbiavimą su įstaigomis, organizacijomis, projekto pareiškėju ir vietos bendruomenėmis, siekiant padėti spręsti jaunų žmonių problemas, atliepiant poreikius ir skatinant jų iniciatyvas, gyvenamojoje aplinkoje. 4. Organizuoti planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijų, supervizijų ir įsivertinimo veiklas projekto vykdytojams, siekiant suteikti kokybiškas mobiliojo darbo paslaugas.

Svarbu paminėti, kad Kupiškio jaunimo centras mobiliojo darbo paslaugas vykdė ir 2018 m. Tuomet buvo dirbama su 9 Kupiškio rajono kaimiškų vietovių jaunimu ir į kiekvieną iš jų vykstama kas antrą savaitę. Tačiau atsižvelgiant į patirtį, rekomendacijas ir siekiant kokybės darbe, 2020 m. buvo pasirinktos 4 vietovės su kurių jaunimu projekto vykdytojai dirbo kiekvieną savaitę.

Projekto sėkmė priklauso nuo meilės darbui su jaunimu ir pasitikėjimo darbuotojais

Projekto vykdymą, savanoriškais pagrindais, pradėjo jo rengėja, vadovė, Kupiškio jaunimo centro direktorė Edita Vaitiekūnienė ir kultūros projektų vadovas Paulius Remeikis. Vėliau prie komandos prisijungė Daiva Kytrienė, profesinės mokyklos socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos vyr. profesijos mokytoja, kuri kartu su Pauliumi tapo projekto vykdytojais. Šių darbo su jaunimu profesionalų neišgąsdino nei vidiniai ir aplinkos trikdžiai, nei COVID-19 situacija, pavyko pritraukti ir sudominti jaunimą įsitraukti į vykdomas veiklas, teikiamas paslaugas. Tam buvo pasitelktos jauniems žmonėms priimtinos bendravimo formos, būdai, virtualios programos ir priemonės. Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymas buvo organizuojamas tiek vykstant į minėtas kaimiškas vietoves, tiek nuotoliniu būdu. Su jaunimu dirbo centro ir projekto darbuotojai pirmadieniais-ketvirtadieniais laikantis reguliaraus grafiko.

Įgyvendinat projekto veiklas buvo išgyventi ir įveikti mobiliojo darbo su jaunimu etapai: teorinio ir praktinio aplinkos tyrinėjimo, jaunimo situacijos tyrimo, pristatymo ir darbuotojų atpažinimo, palaikymo ir intervencijos bei santykio stiprinimo ir užbaigimo. O veikų vykdymas buvo organizuojamas vadovaujantis  prieinamumo, savanoriškumo, orientavimosi į jauno žmogaus poreikius, bendradarbiavimo, santykio kūrimo, abipusės pagarbos, aktyvaus įsitraukimo ir konfidencialumo principais.

 Projekto „MOBILIAI 2020“ veiklos nebuvo privalomos, kiekvienam buvo sudaryta galimybė įsitraukti, ieškoti savęs mėgiamose veiklose ar net jas inicijuoti. Vykdytojai palaikė, motyvavo jaunus žmones, kad  įsitrauktų į veiklas tiek kiek nori ir gali patys, nenusižengiant principams, požiūriui ir pan. Veiklos bus orientuotos į jaunų žmonių poreikius, kas kart tariantis ar skatinant veikti. Dėmesys – sutelktas į bendruomenėje vykstančius procesus, veiklų inicijavimą, nuomonės išreiškimą, kalbėjimąsi su bendruomenėmis jiems rūpimais klausimais bei toleruojant skirtingas nuomones.

Veiklos, jų procesai ir rezultatai

Projekto įgyvendinimo veiklos orientuotos į jaunimo, bendruomenės lyderių ir darbuotojų pažinimo, ugdymosi procesus. Apart vykdomų kasdienių veiklų, taikomų neformaliųjų metodų, jaunuoliams buvo sudarytos galimybės pažinti save, gilintis į „nemotyvacijos“, į „nenoriu, kas iš to“, „ne meilės mokyklai“ priežastis ir surasti pozityvą save keisti. Todėl Subačiaus, Rudilių, Šimonių ir Skapiškio jaunimui buvo organizuojami savęs pažinimo, motyvacijos ir pokyčių vadybos mokymai, kuriuos vedė mokymų vadovas Nerijus Miginis. Nerijus – Lietuvoje gerai žinomas kaip mokymų vadovas, programų rengėjas, projektų rengėjas ir įgyvendintojas, mobiliojo darbo su jaunimu Elektrėnų r. savivaldybėje iniciatorius ir žmogus kuriantis pokyčius jaunimo politikos įgyvendinimo srityje. Jis surengė mokymus ir bendruomenių nariams lyderiams projektinių paraiškų rengimo, projektų valdymo tema. Dalyvavo 15 asmenų norinčių kurti pokyčius savo atstovaujamose bendruomenėse.

Šimonių, Subačiaus, Rudilių ir Skapiškio jaunimas dalyvavo 3 stovyklų veiklose, kurias organizavo projekto vadovė ir projekto vykdytojai. Pirmoji stovykla ir pirmasis patirtinis žygis suorganizuotas Rokiškio jaunimo centrui priklausančioje Turistinėje bazėje Rokiškio r. ir 2 stovyklos organizuotos nuotoliniu būdu dėl prasidėjusio II-ojo karantino etapo. Nuotolinių stovyklų metu buvo suorganizuoti 4 patirtiniai žygiai jaunimui, kuriuos vedė Gintautas Katulis, 2 psichologo Ramūno Juknos paskaitos apie savęs pažinimą ir savanorystę, minėti Nerijaus Miginio mokymai, 4 informaciniai renginiai apie profesinio mokymosi galimybes, ERASMUS+ stažuotes ir profesinės mokyklos mokinių patirtis. Šiuose renginiuose dalyvavo italas Alessandro Graziano, kuris rūpinasi ir dirba su mobilumo programoje dalyvaujančiais Kupiškio krašto jaunuoliais. Projekto paskutinės veiklos užbaigtos 2020 m. gruodžio 31 d. su jaunimui organizuotu, nuotoliniu, Naujametiniu vakarėliu virtualioje zoom platformoje.

Mokymosi procesuose dalyvavo ir projekto vykdytojai, projekto vadovė. Jiems buvo organizuojamos supervizijos –  patiriamų iššūkių ir procesų valdymo, nuotolinio darbo su jaunimu iššūkių ir atvejo analizės temomis.

2020 m. rugsėjo 30 d. Kupiškio rajone suorganizuotas Šiaurės rytų Lietuvos jaunimo darbuotojų ir mobiliojo darbo su jaunimu vykdytojų suvažiavimas, į kurį susirinko Rokiškio, Utenos, Biržų, Ukmergės, Molėtų, Ramygalos (Panevėžio r.) ir Kupiškio atvirų jaunio centrų ir atvirų jaunimo centrų (AJC ir AJE) darbuotojai, mobiliojo darbo vykdytojai. Paaštrėjusi Covid-19 situacija sutrukdė į suvažiavimą atvykti Radviliškio, Šeduvos (Radviliškio r.), Pakruojo, Širvintų AJC ir AJE atstovams.

Mobiliojo darbo vykdytojams ir asmenis norintiems pradėti vykdyti šią darbo su jaunimu formą, projekto „MOBILIAI 2020“ lėšomis, buvo organizuoti mokymai mobiliojo darbo su jauniu tema, kuriuos vedė mokymų vadovai Nerijus Miginis ir Marius Ulozas.

Vykdant mobilujį darbą su jaunimu keturiose Kupiškio rajono savivaldybės kaimiškose vietovėse (Šimonyse, Subačiuje, Rudiliuose, Skapiškyje) buvo dirbama su 73 unikaliais jaunuoliais, iš jų : 14 – 18 m. – 55 jauni žmonės, 19 – 24 m. – 15 jaunų žmonių, 25 – 29 m. – 3 jauni žmonės.

Projektas užbaigtas 2020 m. gruodžio 31 d. su jaunimui organizuotu, nuotoliniu, Naujametiniu vakarėliu virtualioje zoom platformoje.

Norime padėkoti Jaunimo reikalų departamentui prie SADM ir Kupiškio rajono savivaldybei už projekto įgyvendinimui skirtą finansavimą ir prisidėjimą, bendruomenėms už šiltą bendradarbiavimą ir motyvaciją kurti bendrus planus bei jaunimui už pasitikėjimą Kupiškio jaunimo centro darbuotojais ir kartu patirtas akimirkas.

Projekto vadovė Edita Vaitiekūnienė

Parašykite komentarą