VEIKLA su jaunimu

Kupiškio jaunimo centras (toliau – KJC, centras) dirbdamas su jaunimu vykdo atvirą ir mobilųjį darbą su jaunimu, teikia kultūrines, neformalaus švietimo ir laisvalaikio organizavimo paslaugas. KJC sudarytos sąlygos vaikų ir jaunimo pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimui bei socializacijai. Paslaugos orientuotos 14-29 metų jaunuoliams.

KJC savo veikloje vadovaujasi šiais atviro darbo su jaunimu principais: atvirumo, prieinamumo, savanoriškumo, aktyvaus dalyvavimo, orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius.

KJC savo veikloje vadovaujasi šiais mobiliojo darbo su jaunimu elementais: prieinamumo, savanoriškumo, orientavimosi į jauno žmogaus poreikius, bendradarbiavimo, santykio kūrimo, abipusės pagarbos, aktyvus įsitraukimo, konfidencialumo bei vykdomas remiantis trimis darbo formomis, kurios gali būti įgyvendinamos atskirai ar derinant tarpusavyje: darbo su jaunimo grupėmis, individualaus darbo su jaunimu ir darbo su bendruomene.

Centras veikia šiose srityse:

1. Atvirojo darbo su jaunimu;

2. Mobiliojo darbo su jaunimu;

3. Skaitmeninio darbo su jaunimu;

4. Neformalaus ugdymo;

5. Jaunimo verslumo ugdymo;

6. Jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimo;

7. Informavimo;

8. Kultūros;

9. Konsultavimo;

10. Švietimo.