MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU VYKDYMAS KUPIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS KAIMIŠKOSE VIETOVĖSE

Kupiškio jaunimo centras įgyvendina mobiliojo darbo su jaunimu projektą  – „Mobiliai 2020“ 4 kaimiškose Kupiškio rajono savivaldybės vietovėse: Subačiuje, Šimonyse, Skapiškyje ir Rudiliuose. Projekto tikslinė grupė – su 13-29 metų jaunimas. Tikslas – sudaryti sąlygas jaunimo gyvenančio kaimiškose vietovėse, laisvalaikio užimtumo didinimui, saviugdos skatinimui, socialinės integracijos didinimui ir įgalinimui į vietos bendruomenėse vykstančius procesus. Uždaviniai: 1. Sudaryti galimybes jauniems žmonėms įsitraukti į saviugdos ir pažinimo procesus, turiningai leisti laisvalaikį ir įgalinti į vietos bendruomenių socialinį bei kultūrinį gyvenimą. 2. Įtraukti į projekto veiklas socialiai neaktyvius, socialinę atskirtį patiriančius jaunuolius, skatinant jų socialinę integraciją. 3. Skatinti tarpsektorinį ir tarpžinybinį bendradarbiavimą su įstaigomis, organizacijomis, projekto pareiškėju ir vietos bendruomenėmis, siekiant padėti spręsti jaunų žmonių problemas, atliepiant poreikius ir skatinant jų iniciatyvas, gyvenamojoje aplinkoje. 4. Organizuoti planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijų, supervizijų ir įsivertinimo veiklas projekto vykdytojams, siekiant suteikti kokybiškas mobiliojo darbo paslaugas.

2020 m. projekto įgyvendinimui gauta maksimali finansuotina 12 000 eurų suma. Kupiškio rajono savivaldybės prisidėjimo dalis – 10 proc. t.y. 1200 eurų suma.

Projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie SADM.

Parašykite komentarą